ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് (2022-23)-അന്തിമ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് (2022-23)-അന്തിമ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Download File