ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് (2022- 23) കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് (2022- 23) കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Download File