ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പഠനയാത്ര മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് ശുപാര്‍ശകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ അദ്ധ്യാപകസമിതിയെ നിയോഗിച്ച് ഉത്തരവ്

വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പഠനയാത്ര മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് ശുപാര്‍ശകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ അദ്ധ്യാപകസമിതിയെ നിയോഗിച്ച് ഉത്തരവ്

Download File