ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

വനിതാ ഹോസ്റ്റൽ പ്രവേശനത്തിനുള്ള ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു .

വനിതാ ഹോസ്റ്റൽ പ്രവേശനത്തിനുള്ള ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു .

Download File