ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

വനിതാ ഹോസ്റ്റലിൽ മേട്രേൻ തസ്തിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

വനിതാ ഹോസ്റ്റലിൽ മേട്രേൻ തസ്തിക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

Download File