ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

വനിതാ ഹോസ്റ്റലിൽ മേട്രേൻ തസ്തികയിലേക്ക് വാക് -ഇൻ -ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു

വനിതാ ഹോസ്റ്റലിൽ മേട്രേൻ തസ്തികയിലേക്ക് വാക് -ഇൻ -ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു

Download File