ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

വനിതാ ഹോസ്റ്റലിൽ മേട്രേൻ തസ്തികയിലേക്ക് ദിവസ /കരാർ വേതനത്തിൽ ജോലിക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

വനിതാ ഹോസ്റ്റലിൽ മേട്രേൻ തസ്തികയിലേക്ക് ദിവസ /കരാർ വേതനത്തിൽ ജോലിക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

Download File