ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

രജിസ്ട്രാർ നിയമന ഉത്തരവ് (28/02/2023)