ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

യുപിഎസ് ബാറ്ററികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നു .