ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ ടൈം ടേബിൾ -2021

മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ ടൈം ടേബിൾ -2021

Download File