ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല – 2021-22 അദ്ധ്യയനവര്‍ഷത്തില്‍ ക്ലാസുകള്‍ ആരംഭിക്കേണ്ടത് സംബന്ധിച്ച് – ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല – 2021-22 അദ്ധ്യയനവര്‍ഷത്തില്‍ ക്ലാസുകള്‍ ആരംഭിക്കേണ്ടത് സംബന്ധിച്ച് – ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

Download File