ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

മലയാള സർവകലാശാല സ്കൂൾ ഡയറക്ടർമാരും  അധ്യാപകരും പൊതുസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന്റെ വിജ്ഞാപനം

മലയാള സർവകലാശാല സ്കൂൾ ഡയറക്ടർമാരും അധ്യാപകരും പൊതുസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന്റെ വിജ്ഞാപനം

Download File