ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

മലയാള സർവകലാശാല ലൈബ്രറിയിലെ സെർവർ മെഷീന്റെ എ.എം.സി നൽകുന്നതിന് ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു

മലയാള സർവകലാശാല ലൈബ്രറിയിലെ സെർവർ മെഷീന്റെ എ.എം.സി നൽകുന്നതിന് ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു

Download File