ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

മലയാള സർവകലാശാല  മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു(2020 അഡ്മിഷൻ).

മലയാള സർവകലാശാല മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു(2020 അഡ്മിഷൻ).

മലയാള സർവകലാശാല മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.(2020 അഡ്മിഷൻ).