ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

മലയാള സർവകലാശാല കോവിഡ്-19 പുതിയ അറിയിപ്പ് (08/02/2021)

മലയാള സർവകലാശാല കോവിഡ്-19 പുതിയ അറിയിപ്പ് (08/02/2021)

Download File