ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

മലയാള സർവകലാശാല അക്ഷരം കാമ്പസിൽ വിവിധ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിന് പുനർ ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു .

മലയാള സർവകലാശാല അക്ഷരം കാമ്പസിൽ വിവിധ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിന് പുനർ ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു .

Download File