ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

മലയാള സർവകലാശാലയിൽ വീഡിയോ കോൺഫ്രൻസിങ് സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കേണ്ട സമയ പരിധി 13-05-2019 ഉച്ചക്ക് 2 മണി വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു

മലയാള സർവകലാശാലയിൽ വീഡിയോ കോൺഫ്രൻസിങ് സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കേണ്ട സമയ പരിധി 13-05-2019 ഉച്ചക്ക് 2 മണി വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു