ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

മലയാള സർവകലാശാലയിൽ വീഡിയോ കോൺഫ്രൻസിങ് സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

മലയാള സർവകലാശാലയിൽ വീഡിയോ കോൺഫ്രൻസിങ് സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

Download File