ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

മലയാള സർവകലാശാലയിൽ ദിവസ/ കരാർ വേതനത്തിൽ ശുചികരണ/പാചക/ തോട്ട /മേട്രൻ ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കുന്നതിനാവശ്യമായവരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിന്  അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

മലയാള സർവകലാശാലയിൽ ദിവസ/ കരാർ വേതനത്തിൽ ശുചികരണ/പാചക/ തോട്ട /മേട്രൻ ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കുന്നതിനാവശ്യമായവരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

അപേക്ഷ ഫോറത്തിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Download File