ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

മലയാള സർവകലാശാലയിലെ മൂന്നു യു.പി.എസുകൾക്കു (10 കെ.വി വീതം) എ.എം.സി നൽകുന്നതിന് ദർഘാസ്  ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു

മലയാള സർവകലാശാലയിലെ മൂന്നു യു.പി.എസുകൾക്കു (10 കെ.വി വീതം) എ.എം.സി നൽകുന്നതിന് ദർഘാസ് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു

Download File