ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

മലയാളസര്‍വകലാശാല- പ്രസിദ്ധീകരണം- ഉപദേശക സമിതി ജേണലിന്റെ എഡിറ്റോറിയല്‍ ബോര്‍ഡ് എന്നിവ പുന:സംഘടിപ്പിച്ച ഉത്തരവ്

മലയാളസര്‍വകലാശാല- പ്രസിദ്ധീകരണം- ഉപദേശക സമിതി ജേണലിന്റെ എഡിറ്റോറിയല്‍ ബോര്‍ഡ് എന്നിവ പുന:സംഘടിപ്പിച്ച ഉത്തരവ്

Download File