ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഭിന്ന ഭാഷാശേഷി കോർപ്പസ് പ്രോജെക്ട് അസിസ്‌റ്റന്റ്‌ റാങ്ക് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

ഭിന്ന ഭാഷാശേഷി കോർപ്പസ് പ്രോജെക്ട് അസിസ്‌റ്റന്റ്‌ റാങ്ക് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

16.02.2019 ന് നടത്തിയ ഭിന്ന ഭാഷശേഷി കോർപ്പസ് പ്രോജെക്ട് അസിസ്‌റ്റന്റ്‌ റാങ്ക് പട്ടിക