ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പ്രവേശന പരീക്ഷ ഫലം 2020

ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പ്രവേശന പരീക്ഷ ഫലം 2020

മലയാളസർവകലാശാല(27/06/ 2020) നടത്തിയ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പരീക്ഷയയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

പരീക്ഷ ഫലത്തിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക