ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പ്രവേശനം 2019 ഒന്നാം ഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് ലിസ്റ്റ്