ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

പ്രോജെക്ടറുകൾ നന്നാക്കുന്നതിനുള്ള  ക്വട്ടേഷൻ തിയ്യതി  ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.