ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

പ്രോജക്ട് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്