ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പ്രോജക്ട്  പ്രവർത്തനക്കൾക്കാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നു

പ്രോജക്ട് പ്രവർത്തനക്കൾക്കാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നു

Download File