ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പ്രശ്നോത്തരി മത്സരം 2019 ഫെബ്രുവരി 14ന് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാള സര്‍വകലാശാലയില്‍

പ്രശ്നോത്തരി മത്സരം 2019 ഫെബ്രുവരി 14ന് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാള സര്‍വകലാശാലയില്‍

പ്രശ്നോത്തരി മത്സരം 2019 ഫെബ്രുവരി 14ന് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാള സര്‍വകലാശാലയില്‍വച്ച് നടക്കും

സംഘാടനം: ചരിത്ര പഠന വിഭാഗം (തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാള സര്‍വകലാശാല)

സഹകരണം: വെട്ടത്ത്നാട് ചരിത്ര സാംസ്കാരിക സമിതി

Download File