ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പ്രഭാഷണം- “കേരളത്തിന്റെ വികസന സങ്കൽപ്പങ്ങൾ ” ഡോ. തോമസ് ഐസക്  സംസാരിക്കുന്നു

പ്രഭാഷണം- “കേരളത്തിന്റെ വികസന സങ്കൽപ്പങ്ങൾ ” ഡോ. തോമസ് ഐസക് സംസാരിക്കുന്നു