ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പൊതു ഐച്ഛിക വിഷയത്തിൽ മാധ്യമപഠനം ഉൾപ്പെടുത്തിയത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ്

പൊതു ഐച്ഛിക വിഷയത്തിൽ മാധ്യമപഠനം ഉൾപ്പെടുത്തിയത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ്

 

ഗ്രാമീണ വിനിമയം പാഠ്യപദ്ധതി

Download File