ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പൊതു ഐച്ഛിക വിഷയം സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്

പൊതു ഐച്ഛിക വിഷയം സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്

 

പൊതു ഐച്ഛിക വിഷയം പാഠ്യ പദ്ധതിക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 

 

 

Download File