ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പൊതുസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് – തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അധ്യാപകരുടെയും ഡയറക്ടർമാരുടെയും  വിവരങ്ങൾ

പൊതുസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് – തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അധ്യാപകരുടെയും ഡയറക്ടർമാരുടെയും വിവരങ്ങൾ

Download File