ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പെൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റൽ പ്രവേശനത്തിന് അർഹത നേടിയവരുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

പെൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റൽ പ്രവേശനത്തിന് അർഹത നേടിയവരുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Download File