ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പുനർ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത പി ജി പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

പുനർ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത പി ജി പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

Download File