ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പുനർടെണ്ടർ നോട്ടീസ്- വിവിധ ഓഫീസുകളിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നു

പുനർടെണ്ടർ നോട്ടീസ്- വിവിധ ഓഫീസുകളിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നു

Download File