ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പരിസ്ഥിതി പഠന സ്കൂളിന് ആവശ്യമായ ഇൻസ്ട്രുമെന്റഷൻ ലാബ് സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന്  ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു.

പരിസ്ഥിതി പഠന സ്കൂളിന് ആവശ്യമായ ഇൻസ്ട്രുമെന്റഷൻ ലാബ് സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന് ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Download File