ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

നിർവാഹക സമിതിയിലേക്ക് ഒരു വിദ്യാർഥി പ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉള്ള വിജ്ഞാപനവും വോട്ടർ പട്ടികയും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

നിർവാഹക സമിതിയിലേക്ക് ഒരു വിദ്യാർഥി പ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉള്ള വിജ്ഞാപനവും വോട്ടർ പട്ടികയും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

Download File