ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

നിർവാഹക സമിതിയിലേക്ക് അധ്യാപകർ, സ്കൂൾ ഡയറക്ടർ എന്നിവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്തിനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ്  അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

നിർവാഹക സമിതിയിലേക്ക് അധ്യാപകർ, സ്കൂൾ ഡയറക്ടർ എന്നിവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്തിനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Download File