ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

നിർവാഹക സമിതിയിലേക്ക് അധ്യാപകർ, സ്കൂൾ ഡയറക്ടർ എന്നിവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്തിനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം ,കരട്  വോട്ടർ പട്ടിക എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

നിർവാഹക സമിതിയിലേക്ക് അധ്യാപകർ, സ്കൂൾ ഡയറക്ടർ എന്നിവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്തിനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം ,കരട് വോട്ടർ പട്ടിക എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Download File