ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ദിവസവേദന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നതിന് വാക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ- നടത്തുന്നു

ദിവസവേദന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നതിന് വാക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ- നടത്തുന്നു

Download File