ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം: തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാള സര്‍വകലാശാലയില്‍ യാത്രാ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ ആവശ്യമുണ്ട്. ദര്‍ഘാസുകള്‍ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം: തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാള സര്‍വകലാശാലയില്‍ യാത്രാ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ ആവശ്യമുണ്ട്. ദര്‍ഘാസുകള്‍ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

Download File