ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല തെങ്ങുകളിൽ നിന്ന് ആദായം എടുക്കുന്നതിനു ദർഘാസ് ക്ഷണിച്ചു.

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാല തെങ്ങുകളിൽ നിന്ന് ആദായം എടുക്കുന്നതിനു ദർഘാസ് ക്ഷണിച്ചു.

Download File