ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

തുഞ്ചത്ത്  എഴുത്തച്ഛൻ മലയാളസർവകലാശാലയിൽ യൂ പി എസ് ബാറ്ററി ബൈ ബാക്ക് പോളിസിയിൽ വിതരണം ചെയ്തു സ്ഥാപിച്ചു നൽകുന്നതിന് ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നു

തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാളസർവകലാശാലയിൽ യൂ പി എസ് ബാറ്ററി ബൈ ബാക്ക് പോളിസിയിൽ വിതരണം ചെയ്തു സ്ഥാപിച്ചു നൽകുന്നതിന് ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നു

Download File