ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാള  സർവകലാശാല-ഗ്ലാസ്സ് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനു ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സർവകലാശാല-ഗ്ലാസ്സ് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനു ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

Download File