ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാള  സർവകലാശാല – രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനു ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു

തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സർവകലാശാല – രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനു ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു

Download File