ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാള  സർവകലാശാല -സ്റ്റീൽ അലമാരകളും റാക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനു ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സർവകലാശാല -സ്റ്റീൽ അലമാരകളും റാക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനു ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

Download File