ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സർവകലാശാലയുടെ  ഫെലോഷിപ്പിന് അർഹരായ എംഫിൽ/ പി എച്‌ ഡി  വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അറിയിപ്പ്

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സർവകലാശാലയുടെ ഫെലോഷിപ്പിന് അർഹരായ എംഫിൽ/ പി എച്‌ ഡി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അറിയിപ്പ്

Download File