ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

എയര്‍ കണ്ടീഷണറുകള്‍ സപ്ലൈ  ചെയ്യുന്നതിനും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

എയര്‍ കണ്ടീഷണറുകള്‍ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Download File