ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

തുഞ്ചത്ത്എഴുത്തച്ഛൻ  മലയാളസർവകലാശാലയിലെ ഐ.ക്യു.എ.സി. വിഭാഗവും,  വികസന പഠന സ്കൂളും, ടാൽറോപ്പും, ചേർന്നൊരുക്കുന്നു “മീറ്റ് ദി എന്റർപ്രണർ പ്രോഗ്രാം”

തുഞ്ചത്ത്എഴുത്തച്ഛൻ  മലയാളസർവകലാശാലയിലെ ഐ.ക്യു.എ.സി. വിഭാഗവും,  വികസന പഠന സ്കൂളും, ടാൽറോപ്പും, ചേർന്നൊരുക്കുന്നു “മീറ്റ് ദി എന്റർപ്രണർ പ്രോഗ്രാം”

തുഞ്ചത്ത്എഴുത്തച്ഛൻ  മലയാളസർവകലാശാലയിലെ ഐ.ക്യു.എ.സി.   വിഭാഗവും,  വികസന പഠന സ്കൂളും, ടാൽറോപ്പും, ചേർന്നൊരുക്കുന്നു *Meet The Entrepreneur!!* 

ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ സർവകലാശാലയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും പരിപാടിയുടെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.

https://forms.gle/kFCQ1TGRRkv33ByP9

Download File