ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാളം സർവകലാശാല – എയർ കണ്ടിഷണറുകൾ വിതരണം ചെയ്തു സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാളം സർവകലാശാല – എയർ കണ്ടിഷണറുകൾ വിതരണം ചെയ്തു സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

Download File